▼    Kategorie    ▼

Záruční podmínky

Na čerpadlo poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje. 
Záruka se vztahuje na všechny výrobní a materiálové vady v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v plném rozsahu.

Záruka se nevztahuje na škody, které vzniknou v důsledku přirozeného opotřebení, přetěžování, použití či instalace v rozporu s návodem k použití. Je to zejména chod čerpadla na sucho, chod čerpadla do uzavřeného výtlaku, manipulace nebo zavěšení čerpadla za síťový přívod, zamrznutí čerpané kapaliny, mechanické poškození čerpadla, oběžného kola kontrolní skříně a kabelu.

Rovněž se záruka nevztahuje na opotřebení hydraulických částí následkem vyšší provozní zátěže abrazivními materiály (písek, kaménky, štěrk a pod.), která vzniká v důsledku nepřiměřeného množství těchto částic v čerpané kapalině nebo jeho profesním využitím, kdy jeho zátěž podstatně překračuje rámec běžného domácího užívání.

Veškeré zásahy na čerpadle (mimo popsaných v tomto návodu) musí být provedeny v záručním servisu nebo autorizované opravně –  jinak záruka zaniká.

Čerpadlo předávejte k reklamaci nebo opravě řádně vyčištěné s vyplněným záručním listem a dokladem o zakoupení.


Loading...